Ние Ви гарантираме висококачествени счетоводни услуги за София, на ниски цени — Убедете се сами! Разгледайте цените в сайта ни сега!

 

Цени на счетоводни услуги за фирми нерегистрирани по ЗДДС.

(Таблица 1)

 

Брой документи на месец Цени в лева за фирми занимаващи се с услуги Цени за фирми занимаващи се с търговия Цени в лева за фирми занимаващи се с производство
Фирма нерегистрирана по ДДС от 1 до 100 документа
Фирма нерегистрирана по ДДС от 101 до 200 документа
Фирма нерегистрирана по ДДС над 200 документа

 

В горепосочените суми не влизат таксите за обработка на заплати и осигуровки. Цените се калкулират допълнително и са посочени в долната таблица.

 

Брой персонал за обработка на осигуровки и заплати Цени в лева
1
2
3-5
5-10
10-20
над 20 по договаряне

 

 

Цени на счетоводни услуги за фирми регистрирани по ЗДДС.

 

Брой документи на месец Цени в лева за фирми занимаващи се с услуги Цени за фирми занимаващи се с търговия Цени в лева за фирми занимаващи се с производство
За фирми с нулава декларация по ДДС
Фирма регистрирана по ДДС от 1 до 100 документа
Фирма регистрирана по ДДС от101 до 200 документа
Фирма регистрирана по ДДС от 200 до 300 документа
Фирма регистрирана по ДДС от 300 до 400 документа
Фирма регистрирана по ДДС от 400 до 500 документа
Фирма регистрирана по ДДС над 500 документа по договряне по договряне по договряне

 

В горепосочените суми не влизат таксите за обработка на заплати и осигуровки. Цените се калкулират допълнително и са посочени в долната таблица.

 

Брой персонал за обработка на осигуровки и заплати Цени в лева
1
2
3-5
5-10
10-20
над 20 по договаряне

 

 

 

           Отстъпки от счетоводния абонамент

5% намаление от цената на месечната такса при импорт на склад.
В абонамента се включва:

 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;
 • Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
 • Класиране и обработка на счетоводни документи;
 • Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
 • Изготвяне на необходими вторични счетоводни документи във връзка с дейността на фирмата;
 • Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Изготвяне и подаване на документи (Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация, другидекларации ) за НАП;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация както да нуждите на клиента така и за нуждите на данъчните институции;
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
 • Изготвяне на платежни нареждания на хартиен носител, а при достъп по банкова сметка – електронно банкиране;
 • Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Попълване на осигурителни и трудови книжки;
 • Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
 • Изготвяне на документи във вразка с назначаването и прекратяването на лица на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
 • Подаване на необходимата информация за сключените Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Изготвяне и подаване на справки, Декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;
 • Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата;
 • Подготвяне на документи и представителство при провеждане на преверки, ревизии и одити;
 • Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП, НОИ идруги институции.
 • Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата;
 • Изготвяне и подаване Годишните Финансови Отчети на фирмата в НСИ;
 • Изготвяне на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията ;
 • Предприемане на необходимите дейстния за издаваме на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Взимане на документи от обекта на клиента при предварително уговорено удобно време за него.

 

*Забележка:
1. При определени случаи фирмата си запазва правото да сключва договори за счетоводно обслужване на различни от горепосочените цени.

Цени само за годишно счетоводно приключване за фирми без счетоводен абонамент.

 

Брой документи на месец Цени за фирми в лева Подаване на отчети в Агенция по вписванията – цени в лева
Фирма нерегистрирана по ДДС до 50 документа
Фирма нерегистрирана по ДДС до 100 документа
Фирма нерегистрирана по ДДС до 150 документа
Фирма нерегистрирана по ДДС над 151 документа по договаряне