Често задавани въпроси, и техните отговори, относно вътрешнообщностната търговия в Европейския съюз.

 

Вътреобщностна търговия

Съкращения

 

ЕС Европейски съюз
ДДС Данък върху добавената стойност
ЗДДС Закон за данък върху добавената стойност
МПС Моторно превозно средство
VIES Информационна система за обмен на ДДС информация (VAT Information Exchange System)

 

Раздел 1. Общи понятия

 

1.1.   Какво представлява Общият пазар на ЕС?

Общият пазар е термин, който се използва от м. януари 1993 година за описание на търговията между държавите членки.

 

1.2.   Каква е територията на Общия пазар на ЕС за целите на ДДС?

ЕС се състои от 28 държави членки. “Общност“ и “територия на Общността“ означава териториите на държавите-членки. “Държава-членка“ и “територия на държава-членка“ означава територията на всяка държава-членка на Общността, за която е приложим Договорът за създаване на Европейската общност, в съответствие с член 299 от този Договор, с изключение на всяка територия, посочена в член 6 от настоящата директива. Таблицата по-долу показва държавите членки и онези техни територии, които са включени или изключени от територията на ЕС за целите на ДДС.

 

Държава членка

Включва… но изключва…
Австрия
Белгия
България
Великобритания о-в Ман Англо-нормандски острови
Германия Хелиголанд, Бюсинген
Гърция Aтон, също познат като Агион Порос
Дания
Естония
Ирландия
Испания Балеарски острови Канарски о-ви, Сеута, Мелила
Италия Ливино, Кампионе д`Италия, италиански води на езеро Лугано
Кипър Акротири и Дхекелия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта Гозо, Комино
Полша
Португалия Азорски о-виМадейра
Румъния
Словакия
Словения
Унгария
Финландия острови Аланд
Франция Монако Френска Мартиника, Френска Гвиана, Гваделупа, о-в Реюнион, о-ви Сен Пиер и Микелон, регион Майот
Холандия
Хърватия
Чехия
Швеция

 

1.3.      Как се нарича доставянето на стоки, които се превозват от територията на държава членка на ЕС към територията на България?

При придобиване на стоки от доставчик, който е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, а получателят на територията на страната е регистрирано по ЗДДС лице, като стоките се превозват от територията на държава членка до територията на страната, вече няма да е налице внос на стоките, а “вътреобщностно придобиване”.

Понятието “внос” касае само режимът при движение на стоки, които пристигат на територията на Р България от страни извън ЕС (трети страни).

 

1.4.      Все още ли се нарича „износ” доставянето на стоки от територията на България към територия на друга държава членка?

Когато регистрирано по ЗДДС лице извършва доставка на стоки, които се транспортират до друга държава членка, и получателят е регистрирано за целите на ДДС лице на територията на съответната държава членка, тази доставка вече не се третира като износ, а като „вътреобщностна доставка”.

Понятието “износ” касае само режима на облагане в случаите, когато стоки напускат територията на страната, а получателят е на територията на страни, които са извън ЕС.

 

1.5.   Трябва ли да плащам ДДС на “границата” за стоки, които влизат на територията на    Р България от други държави членки?

Отговор: Не!

ДДС за доставка на стоките, предмет на търговия между държави членки вече не се начислява и плаща на “границата”. В тези случаи се прилага правилото за „самоначисляване” на данък по повод на вътреобщностното придобиване.

 

1.6.   Как се начислява ДДС, дължим по повод на доставки на стоки между търговци, регистрирани за целите на  ДДС в различни държави членки?

Режимът на облагане в случаите на доставки на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в различни държави членки се третира по следния начин:

 • вътреобщностната доставка се облага с нулева ставка, при условията описани по-подробно в Раздели 2 и 3;
 • дължимият ДДС по повод на вътреобщностното придобиване е изискуем в държавата членка на получаване на стоките (за подробности виж  Раздели 2 и 5); и
 • получателят на стоката отчита дължимия ДДС в справката-декларация по ЗДДС като „самоначислява” данъка, при ставка 20%, като в същото време за този данък има право на данъчен кредит (за подробности виж Раздел 5).

 

1.7.   Съществуват ли други режими на облагане на доставки на стоки, доставени на физически лица или лица, които не са регистрирани за целите на ДДС?

Отговор: Да! Различни режими се прилагат в следните случаи:

 • доставки на нови превозни средства (МПС, плавателни и въздухоплавателни средства) към нерегистрирани за целите на ДДС лица, напр. физически лица, ЕТ,неперсонифицирани дружества, както и юридически лица.
 • дистанционни продажби.

доставка на стока с място на изпълнение на територията на друга държава членка към физически лица или лица, които не са регистрирани за целите на ДДС. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Доставки и придобивания, касаещи прехвърляне на собственост или  движение на стоки на територията на държави членки

 

 

2.1.   Как се начислява и отчита ДДС за доставки на стоки между търговци, регистрирани за целите на ДДС в различните държави членки (вътреобщностни доставки)?

За доставчика по вътреобщностна доставка е налице основание за прилагане на нулева ставка, тъй като ДДС е изискуем и подлежи на начисляване от получателя по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС. Получателят на стоките, станали обект на вътреобщностно придобиване, начислява ДДС по повод придобиването на стоките от другата държава членка – виж  Раздел 5. Изключенията от това правило са посочени в точка 2.3.

 

2.2.   Как се начислява и отчита ДДС за доставки на стоки към нерегистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка или към частни лица?

Когато регистрирано за целите на ДДС лице доставя стоки в друга държава членка и получател е нерегистрирано за целите на ДДС лице в тази държава членка, не може да бъде приложен режимът на вътреобщностна доставка и придобиване от получателя преди достигане на определения праг за регистрация за вътреобщностно придобиване. В тези случаи ДДС се начислява от доставчика в държавата членка, от където са изпратени стоките. Изключенията от това правило са обяснени в точка 2.3.

 

2.3.      Кои са изключенията от общите принципи, описани в точки 2.1. и 2.2.?

Изключенията от общите принципи са:

 • § доставка на нови превозни средства;
 • § доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, на територията на друга държава членка;
 • § доставка на акцизни стоки, по които получател е физическо лице;
 • § дистанционни продажби;
 • § доставки на стоки, за които доставчикът прилага специален ред на облагане на маржа на цената;
 • § други.

 

2.4.      Как се третира движенето на стоки, предоставени за икономическа дейност на дадено лице?

Изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от регистрирано по този закон лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС е вътреобщностна доставка.

 

 

 

Раздел 3. Нулева ставка за доставка на стоки, получател по които е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка

 

3.1.   Условия да се прилага нулева ставка в случаите на вътреобщностни доставки.

Вътреобщностните доставки са облагаеми с нулева ставка в случай, че са изпълнени едновременно всички изброени по-долу условия.

 

 

 

 

 

 

Условие

Описание

 

1

Трябва да знаете/получите идентификационния ДДС номер на Вашия клиент, включително и знакът от две букви за код на държавата (виж точка 4.4) и да проверите валидността му. Трябва да изпишете тези данни за клиента си на фактурата за продажба. Това означава, че получателя по вътреобщностното придобиване трябва към датата на данъчното събитие да е регистрирано за целите на ДДС лице в държавата членка, където се доставят стоките.

 

2

Стоките са изпратени или транспортирани от територията на Р България към територията на държава членка, в която приключва транспорта.

 

3

Притежавате доказателства, че стоките са транспортирани и са доставени на територията на другата държава членка.

 

 

 

Раздел 4. Идентификационен номер за целите ДДС

 

4.1.      Какво е ДДС номер

ДДС номер е идентификационен номер, издаван в държавите членки за целите на облагане с ДДС. Това може да бъде както номера, с който се идентифицират търговците, така и специално издаден такъв за целите на вътреобщностната търговия. В България за такъв ДДС номер ще бъде използван идентификационния номер на търговците от данъчния регистър със знак “BG”.

В случаите на регистрация по чл. 152 от ЗДДС, Националната агенция за приходите издава на лицето служебен идентификационен номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въз основа на подаденото заявление от лицето по чл. 95, ал. 1 от ППЗДДС. В тези случаи идентификационният номер по ДДС съдържа знака “EU”.

Регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност на чуждестранни лица се извършва в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

 

Валиден ДДС номер е регистрационен (идентификационен) номер на лице, което към датата на възникване на данъчното събитие, по повод на което следва да се издаде фактура за осъществена вътреобщностна доставка е регистрирано за целите на ДДС лице, по реда и при условията на националното законодателство на съответната държава членка.

 

Невалиден ДДС номер е регистрационен (идентификационен) номер на лице, което към датата на възникване на данъчното събитие, по повод на което следва да се издаде фактура за осъществена вътреобщностна доставка не е регистрирано за целите на ДДС лице в съответната държава членка.

 

4.2.   Как мога да науча идентификационния ДДС номер на моя клиент в ЕС?

Когато сте решили да търгувате със стоки на територията на ЕС следва да направите обичайните проверки за търговската му дейност и доверието, с което се ползва неговото търговско име. Едно от изискванията за прилагане на данъчни режим на облагане на вътреобщностното движение на стоки е да изискате от своя контрагент той да ви даде своя идентификационен ДДС номер. В случай, че това лице не е регистрирано за целите на ДДС в държава членка, т.е. не притежава валиден ДДС номер, то за извършената от Вас доставка няма да е приложима нулева ставка.

 

4.3.   Как да проверя дали идентификационният ДДС номер на клиента ми е валиден?

Проверката за валиден ДДС номер включва съпоставянето на представените от контрагента данни – име на лицето, адрес, телефони, офиси, складове и др. с информацията за регистрираните по ДДС лица, предоставяна чрез интернет, от съответната администрация. Възможно е да сверите тези данни и постъпилата информация от други търговци.

Ако не сте сигурен дали номера, който са Ви дали, е валиден, сверете го с формата, който ще видите в точка 4.5 и проверете валидността му чрез Интернет страницата на Европейския съюз:

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

 

4.4.      Какви са кодовете на държавите – членки?

По-долу следва списък на кодовете на държавите, които трябва да използвате като представка (знак) пред идентификационните ДДС номера на Вашите клиенти от ЕС:

 

Държава членка

Представка

Държава членка

Представка

Австрия

AT

Люксембург

LU

Белгия

BE

Малта

MT

Великобритания

GB

Полша

PL

Германия

DE

Португалия

PT

Гърция

EL

Румъния

RO

Дания

DK

Словакия

SK

Естония

EE

Словения

SI

Ирландия

IE

Унгария

HU

Испания

ES

Финландия

FI

Италия

IT

Франция

FR

Кипър

CY

Холандия

NL

Латвия

LV

Хърватия

HR

Литва

LT

Чехия

CZ

 

Швеция

SE

 

4.5.      Как изглеждат идентификационните ДДС номера в другите държави членки?

Таблицата по-долу Ви представя формата на идентификационните ДДС номера във всяка държава членка.

 

Държава членка Структура Формат*
Австрия ATU99999999[1] 1 група от 9 знака
Белгия BE0999999999 1 група от 9 знака
Великобритания GB999999999 илиGB999999999999[2] или

GBGD999[3] или

GBHA999[4]

1 група от 3 цифри, 1 група от 4 цифри и 1 група от 2 цифри; или горното, последвано от група от 3 цифри; или 1 група от 5 знака
Германия DE999999999 1 група от 9 цифри
Гърция EL999999999 1 група от 9 цифри
Дания DK99 99 99 99 4 групи от 2 цифри
Естония EE999999999 1 група от 9 цифри
Ирландия IE9S99999L
IE9999999WI
1 група от 8 знака или1 група от 9 знака
Испания ESX9999999X[5] 1 група от 9 знака
Италия IT99999999999 1 група от 11 цифри
Кипър CY99999999L 1 група от 9 знака
Латвия LV99999999999 1 група от 11 цифри
Литва LT999999999 илиLT999999999999 1 група от 9 цифри, или1 група от 12 цифри
Люксембург LU99999999 1 група от 8 цифри
Малта MT99999999 1 група от 8 цифри
Полша PL9999999999 1 група от 10 цифри
Португалия PT999999999 1 група от 9 цифри
Румъния RO9999999999 1 група от минимум 2 цифри и максимум 10 цифри
Словакия SK9999999999 1 група от 10 цифри
Словения SI99999999 1 група от 8 цифри
Унгария HU99999999 1 група от 8 цифри
Финландия FI99999999 1 група от 8 цифри
Франция FRXX999999999 1 група от 2 знака, 1 група от 9 цифри
Холандия NL999999999B99[6] 1 група от 12 знака
Хърватия HR99999999999 1 група от 11 знака
Чехия CZ99999999 илиCZ999999999 или

CZ9999999999

1 група от 8, 9 или 10 цифри
Швеция SE999999999999 1 група от 12 цифри

 

Раздел 5. Придобиване на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице от друга държава членка

 

5.1.  При какви обстоятелства начислявам данък за вътреобщностно придобиване?

Ако сте регистрирано по ЗДДС лице и сте получател по вътреобщностно придобиване, т.е. купувате стоки от регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка и тези стоки са изпратени и транспортирани до територията на страната от територията на друга държава членка, тогава в България трябва да начислите дължимия ДДС по повод на придобиването на стоките.

 

5.2.  Как и кога начислявам ДДС за вътреобщностно придобиване?

Данъкът за вътреобщностното придобиване се начислява, като придобиващия издава протокол не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

За да упражни правото си на данъчен кредит по осъщественото вътреобщностно придобиване, когато същото се осъществява съгласно общите изисквания на закона, придобиващият – регистрирано по ЗДДС лице следва да включи същия протокол в дневника за покупки, съответно в справка-декларацията за ДДС в данъчния период, през който е възникнало това право или в някой от следващите дванадесет данъчни периода.

 

Раздел 6. Тристранни операции

 

6.1.   Какво представляват тристранните операции?

Тристранни операции е термин, който описва опростена схема от верижна доставка на стоки, в която участват три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки, при което вместо стоките физически да се транспортират от едната държава членка към следващата, те биват директно транспортирани от територията на първата държава членка до територията на последната държава членка на получаване на стоките.

 

6.2.   Пример на тристранна операция в контекста на вътреобщностната търговия

Пример на тристранна операция в контекста на вътреобщностната търговия е показан на графиката по-долу, където британски търговец получава поръчка за доставка на стоки от клиент в Германия. Британският търговец изпълнява поръчката, като поръчва стоките директно от собствените си доставчици от Франция и нарежда същите стоки да бъдат доставени от Франция в Германия. В примера и трите лица са регистрирани за целите на ДДС в съответните държави членки, а стоките се транспортират директно от територията на Франция до територията на Германия.

 

 

 

Британски търговец

(Обединено кралство)

 

Немски търговец (Германия)

Френски търговец

(Франция)

фактура

фактура

стоки

 

 

 

Налице е доставка на стоки… За целите на ДДС тази доставка се третира по следния начин….
От френския търговец (прехвърлител) към британския търговец За френския търговец доставката е с нулева ставка, ако са изпълнени условията, описани в точка 3.1.
От британския търговец (посредник в тристранна операция) към немския търговец Британският търговец извършва ВОП с място на изпълнение на територията на Германия, за което не се дължи ДДС, тъй като лице-платец на данъка е немския търговец. 
От британския търговец (посредник) към немският търговец (придобиващ) Британският търговец извършва доставка с място на изпълнение на територията на Германия.Немският търговец (придобиващият) начислява ДДС като получател по доставката от Британския търговец.

 

 

Раздел 7. Дистанционни продажби

 

7.1.  Какво е дистанционна продажба?

Дистанционна продажба се осъществява, когато данъчно задължено лице е регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва и транспортира и доставя стоки на клиенти в други държави членки, които са “данъчно незадължени лица” и не са регистрирани за целите на ДДС. Сред тях попадат физически или юридически лица, публичноправни субекти, благотворителни организации и компании, които не са регистрирани по ЗДДС, защото техният оборот е под прага за регистрация или за извършването на съответните дейности тези лица не са данъчно-задължени лица по смисъла на закона. Най-често срещаните примери на дистанционни продажби са стоки, поръчани по Интернет.

 

 

7.2.  Начисляване на ДДС при осъществяване на дистанционни продажби от регистрирано по ЗДДС лице?

Когато сте регистрирано по ЗДДС лице и осъществявате дистанционни продажби към клиенти в друга държава членка, трябва да начислявате ДДС по ставката за ДДС в България, до момента, в който оборота от Вашите дистанционни продажби надвиши прага за задължителна регистрация в съответната държава членка. След достигане на този праг, за Вас като доставчик, ще възникне задължение да се регистрирате в тази държава членка, респективно да начислявате данък върху добавената стойност в тази държава членка при съответната ставка на данъка.

 

7.3.  Какъв е прагът за регистрация при условията на дистанционни продажби в отделните държави членки?

Всяка държава членка сама определя собствения си праг за регистрация, в съответната местна валута. Необходимо е да се свържете с данъчните власти в държавата членка по направление на стоките, за да разберете какъв е този праг там.

 

7.4.  Какви са правилата за регистрация, когато извършвам дистанционни продажби на акцизни стоки?

Ако извършвате дистанционни продажби на акцизни стоки в друга държава членка, от Вас се изисква да се регистрирате за целите на ДДС в тази държава, независимо от стойността на доставките. Правилата са различни, когато доставяте такива стоки на клиенти, регистрирани за целите на ДДС в държавата членка на чиято територия пристигат на стоките.

 

7.5.  Мога ли да предпочета да начислявам ДДС по ставката в държавата членка, в която изпращам стоките си?

Да, бихте могли да начислявате ДДС по ставката в държавата членка по направление на стоките, като се регистрирате за целите на ДДС в тази държава. Тогава ще трябва да отчитате доставките в тази държава преди да е достигнат прагът за регистрация при условията на дистанционните продажби.

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Изисквания за отчетността и водене на документацията

 

 

8.1.   Необходимо ли е да попълвам освен справката-декларация по ЗДДС и други декларации за вътреобщностната търговия, която осъществявам?

Отговорът е – да. Освен справката-декларация по ЗДДС трябва да попълните още две декларации. Те са:

 • VIES декларация – списък на продажбите към търговци, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка.
 • Декларация по Интрастат – съдържаща статистическа информация за вътреобщностната търговия между държавите членки на ЕС, касаеща лица с изпращания и пристигания над определен праг.

 

 

Раздел 9.   VIES декларация

 

9.1. Какви са задълженията ми за деклариране на доставки на стоки към други държави членки на ЕС?

Търговците са задължени да подават VIES декларация. За повече информация относно задълженията Ви да подавате VIES декларация вижте чл. 125, ал. 2 от ЗДДС и Приложение № 14 към чл. 117, ал. 1 от ППЗДДС.

 

9.2. Как изглежда VIES декларацията

VIES декларацията се подават по образец, определен с правилника за прилагане на закона – приложение № 14 по чл. 117, ал. 1 от ППЗДДС.

Декларацията съдържа следните данни:

 1. данни за регистрираното лице – име/наименование, идентификационен номер по ДДС, адрес за кореспонденция.
 2. данни за подаващия декларацията – име, ЕГН/ЛНЧ, адрес за кореспонденция.
 3. данъчен период, за който се подава декларацията във формат: мм/гггг.
 4. сума на данъчните основи на всички извършени вътреобщностни доставки, в това число данъчна основа на доставките на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава-членка и доставки на стоки като посредник в тристранна операция.
 5. общ брой декларирани редове.,
 6. идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия, включително знакът на държавата членка по ISO3166.
 7. обща сума на данъчните основи на извършените вътреобщностни доставки към едно регистрирано лице в друга държава-членка.
 8. обща сума на данъчните основи на извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона към едно регистрирано лице в друга държава-членка.
 9. обща сума на данъчните основи на осъществените доставки като посредник в тристранни операции към едно регистрирано лице в друга държава-членка.
 10. данъчен период, през който данъкът за доставките по т.7-9 е станал изискуем, в случай че той е различен от данъчния период по т.3.

 

9.3.   Какво е VIES?

Информационната система за обмен на ДДС информация между държавите членки на ЕС – VIES, служи за контрол на вътреобщностните доставки на стоки. Тя е електронна база от данни, която обработва и съхранява информацията от VIES декларациите на търговците, осъществяващи сделки в рамките на ЕС. Тази информация се обменя на регулярни интервали между държавите членки на ЕС.

 

9.4.   Кой трябва да попълва VIES декларация?

Трябва да попълвате VIES декларация, ако:

 • извършвате доставки на стоки към търговец, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка,  вкл. и при трансфер на Ваши собствени стоки; или
 • извършвате доставки на услуги по чл. 21, ал. 1 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка; или
 • сте посредник в тристранна операция между търговци, регистрирани за целите на ДДС в други държави членки.

 

9.5.      Необходимо ли е да попълвам VIES декларация, ако единствените ми доставки към EC са по тристранни операции?

Отговор: Да!

Ако сте регистрирано по ЗДДС лице и сте посредник в тристранна операция, за която са налице условията предвидени в закона, като не извършвате никакви други доставки, то възниква задължение заедно със справка-декларацията по ЗДДС да подавате и VIES декларация.

 

9.6. Подлежи ли на деклариране изпращането и транспортирането, от регистрирано по ЗДДС лице, на стоки от територията на страната, до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС.

Отговор: Да!

За възмездна вътреобщностна доставка  на стока се смята и изпращането или транспортирането на стока от регистрирано по ЗДДС лице, , когато стоката е изпратена или транспортирана за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС. Предвид това, счита се, че регистрираното лице е извършило вътреобщностна доставки, която се отчита с VIES-декларация.

 

9.7. Ако съм регистрирано по ЗДДС лице и извърша безвъзмездна доставка на стоки в полза на лице, установено на територията на друга държава членка, трябва ли да декларирам това в своята VIES декларация?

Отговор: Да!

На деклариране подлежат само случаите на безвъзмездно прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. Това не се отнася за безвъзмездното предоставяне на стока с незначителна стойност с рекламна цел или при предоставяне на мостри.

 

9.8.   Трябва ли да декларирам извършените дистанционни продажби във VIES декларацията?

Не, дистанционните продажби не се включват във VIES декларацията.

 

9.9.   Трябва ли да включвам временното движение на мои стоки към друга държава членка в моята VIES декларация?

Не, освен в случаите, при които условията по трансфера на стоките се променят.

 

9.10.    Какви валути използват другите държави членки на ЕС?

 

Държава членка на ЕС Валута Наименование
Австрия EUR Евро
Белгия EUR Евро
Великобритания GBP Британска лира
Германия EUR Евро
Гърция EUR Евро
Дания DKK Датска крона
Естония EEK Евро
Ирландия EUR Евро
Испания EUR Евро
Италия EUR Евро
Кипър CYP Евро
Латвия LVL Латвийски лат
Литва LTL Литовски лит
Люксембург EUR Евро
Малта MTL Малтийска лира
Полша PLN Полска злота
Португалия EUR Евро
Румъния ROL Румънска лея
Словакия SKK Евро
Словения SIT Евро
Унгария HUF Унгарски форинт
Финландия EUR Евро
Франция EUR Евро
Холандия EUR Евро
Хърватия HRK Хърватска куна
Чехия CZK Чешка крона
Швеция SEK Шведска крона

 [1] 1та позиция след префикса винаги е „U“.

[2] Посочва бранша на търговците.

[3]Посочва държавни власти.

[4] Посочва здравни власти.

[5] Първият и последния знак може да бъде буквен или цифров; но не могат и двата да бъдат цифрови.

[6] 10та позиция след префикса винаги е „B“.