Таблица 8

 

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

 

1. ЕТ* – Едноличен търговец  – цена за регистрация 120 лева

* Фирмата на Едноличния търговец задължително трябва
да включва без съкращения личното и фамилното (или
бащино) име на собственика.

 

2. ООД – Дружество с ограничена отговорност – цена за регистрация 350 лева

3. ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност – цена за регистрация  350 лева

(За т.2 и т.3 в  цената е заложено основният капитал да е максимум 50 лева. В цената са включени също и нотариалните такси за заверка на всички необходими документи, ваденето на удостоверения от банковата институция за внесения основен капитал и изготвянето на пакета документи.)

4. СД – Събирателно дружетво – цена за регистрация 350 лева

5. КД – Командитно дружество – цена за регистрация 350 лева

6. АД – Акционерно дружество –  цена за регистрация 750 лева

7. КДА – Командитно дружество с акции – цена за регистрация  – 750 лева

8. Свободни професии –  услугата по регистрация в Националиния статистически институт по БУЛСТАТ варира от 50 лева до 150 лева.

( За т.4, т.5, т.6, т.7,  и т.8  се включват само държавните такси и комисионата по подготовката на пакета документи.)