Календар на счетоводителя за 2015 г.

Дата: Изтича срокът за: Правно основание:

ЯНУАРИ 2015 г.

10.01. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл.239, 240 ЗКПО
10.01. Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения по § 1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ, както и когато работодателите не са работодатели по основното трудово правоотношение на лицата към 31 декември на предходната година. Чл.45, ал.6 ЗДДФЛ
14.01. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл.11 ЗСВОТС
14.01. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.89, чл.125 ЗДДС
14.01. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.125 ЗДДС
14.01. Подаване върху магнитен или оптичен носител на регистъра за вътреобщностните доставки на нови превозни средства по чл.124,ал.7 ЗДДС за четвърто тримесечие на предходната година. Чл.125,ал.9 ЗДДС
14.01. Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице. Чл.87 ЗАДС
15.01. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел V на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходното тримесечие. Чл.246, 247 ЗКПО
15.01. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец. Чл.15 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

15.01. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец. Чл.51 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

20.01. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък. Чл.157,ал.2 ЗДДС (до 31.12.2014 г.); § 30 от ЗИДЗДДС

(ДВ, бр. 105 от 2014 г.)

25.01. Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ
30.01. Подаване на декларация от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в средства за подслон и места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, за облагане с туристически данък за предходната календарна година.  Чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ
31.01. Деклариране и внасяне на окончателни данъци по глава шеста  от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, а когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице – от лицето, придобило дохода, за четвърто тримесечие на предходната година.С тази декларация предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, за предходната година. Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията по ал. 1 се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава – членка на Европейския съюз. Чл.56, чл.65, чл.67, чл.73а,ал.1 и 7 ЗДДФЛ
31.01. Деклариране и внасяне на данъците при източника по чл.194 и 195 ЗКПО за четвърто тримесечие на предходната година.С тази декларация лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 195, или получателите на доходите в случаите по ал. 3, предоставят информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 2 (възнаграждения по договори за управление и контрол) и т.6(доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за предходната година,за целите на автоматичния обмен. Чл.201, чл.202 ЗКПО
31.01. Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основно трудово правоотношение, както и издаване от тях на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 ЗДДФЛ, ако такава е била поискана от съответния работник/служител. Ако служебната бележка е поискана след тази дата, тя се издава при поискването й. Чл.49, чл.45, ал.1 и 5 ЗДДФЛ
31.01. Подаване на данъчна декларация по чл. 61н,ал.1 ЗМДТ за облагане с патентен данък за текущата година. Чл.61н,ал.1 ЗМДТ
31.01. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за последния данъчен период на 2014 г. § 3а от ПЗР на ЗДЗП
31.01. Подаване на данъчна декларация от застрахователите или данъчните представители за данъка върху застрахователните премии за четвърто тримесечие на предходната година. Чл.14 ЗДЗП
31.01. Внасяне на патентния данък за първо тримесечие на текущата година. Чл.61п,ал.1 ЗМДТ

 

Дата: Изтича срокът за: Правно основание:
ФЕВРУАРИ 2015 г.
05.02. Издаване от работодателите, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното трудово правоотношение, на служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ на работниците/служителите, когато разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения не е удържана/възстановена до 31 януари. Чл.45, ал.6 ЗДДФЛ
10.02. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл.239, 240 ЗКПО
14.02. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл.11 ЗСВОТС
14.02. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.89, чл.125 ЗДДС
14.02. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.125 ЗДДС
14.02. Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице. Чл.87 ЗАДС
15.02. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец. Чл.15 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

15.02. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец. Чл.51 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

25.02. Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ
25.02. Внасяне от работодателя  по основното трудово правоотношение на данъка по чл. 49, ал. 5. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ

 

Дата: Изтича срокът за: Правно основание:
МАРТ 2015 г.
10.03. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл.239, 240 ЗКПО
14.03. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл.11 ЗСВОТС
14.03. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.89, чл.125 ЗДДС
14.03. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.125 ЗДДС
14.03. Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице. Чл.87 ЗАДС
15.03. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец. Чл.15 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

15.03. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през предходния месец. Чл.51 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

25.03. Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ
31.03. Подаване на годишна данъчна декларация с годишен отчет за дейността и внасяне на дължимия корпоративен данък за предходната година по Закона за корпоративното подоходно облагане. Чл.92 ЗКПО
31.03. Деклариране с годишната данъчна декларация и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за предходната година. Чл.217 ЗКПО
31.03. Внасяне на алтернативен данък по чл. 241 ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта за предходната година. Чл.241,ал.2 ЗКПО
31.03. Подаване на годишната данъчна декларация с годишен отчет за дейността и внасяне на данъка за предходната година по ЗКПО от бюджетните предприятия. Чл.252,чл.253 ЗКПО
31.03. Подаване на годишната данъчна декларация с годишен отчет за дейността и внасяне на данъка за предходната година по ЗКПО от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби. Чл.259, 260 ЗКПО
31.03. подаване на декларация по чл.142,ал.5 ДОПК от платците на доходи на чуждестранни лица в общ размер до 500000 лв. годишно, и приложили особения случай на удостоверяване на обстоятелствата по чл.136 ДОПК за прилагане на СИДДО. Чл.142,ал.5 ДОПК
31.03. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация по чл.50 ЗДДФЛ до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 4 (30 април). Чл. 53 ЗДДФЛ

 

Дата: Изтича срокът за: Правно основание:
АПРИЛ 2015 г.
10.04. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл.239, 240 ЗКПО
14.04. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл.11 ЗСВОТС
14.04. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.89, чл.125 ЗДДС
14.04. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.125 ЗДДС
14.04. Подаване върху магнитен или оптичен носител на регистъра за вътреобщностните доставки на нови превозни средства по чл.124,ал.7 ЗДДС за първо тримесечие. Чл.125,ал.9 ЗДДС
14.04. Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице. Чл.87 ЗАДС
15.04. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел V на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходното тримесечие. Чл.246, 247 ЗКПО
15.04. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец. Чл.15 Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.
15.04. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец. Чл.51 Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.
15.04. Месечни авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април по ЗКПО. Чл.90 ЗКПО
15.04. Тримесечни авансови вноски за корпоративния данък по ЗКПО за първо тримесечие. Чл.90 ЗКПО
15.04. Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 ЗДДФЛ за придобити през предходната година доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им. Чл.45, ал.8 ЗДДФЛ
20.04. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка) подава справка-декларация за прилагане на специален режим по образец, определен в ППЗДДС, за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък  . Когато 20-о число на месеца е неприсъствен ден, чл. 22, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага. Чл.159б,ал.4 ЗДДС
25.04. Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ
30.04. Подаване на справка по чл.73 ЗДДФЛ от предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи, за изплатените доходи на физически лица през предходната година. Чл.73 ЗДДФЛ 
30.04. Предоставяне от работодателите пред НАП на  информация за доходите по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз през предходната година. Чл.73а, ал.5 ЗДДФЛ
30.04. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за предходната година и внасяне на дължимият данък по годишната данъчна декларация (за ползване на 5% отстъпка – виж дата 31.03.). Чл.53; чл.67,ал.4 ЗДДФЛ
30.04. Внасяне и деклариране на окончателни данъци по глава шеста  и  на авансови данъци по чл.43 и чл.44 ЗДДФЛ от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, а когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице – от лицето, придобило дохода, за първо тримесечие. Чл.56, чл.65, чл.67 ЗДДФЛ
30.04. Деклариране и внасяне на данъците при източника по чл.194 и 195 ЗКПО за първо тримесечие. Чл.201, чл.202 ЗКПО
30.04. Внасяне на патентния данък за  второ тримесечие на текущата година. Чл.61п,ал.1 ЗМДТ
30.04. На предплатилите в този срок данъка върху недвижимите имоти за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто. Чл.28 ЗМДТ
30.04. На предплатилите в този срок данъка върху превозните средства за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто. Чл.60 ЗМДТ
30.04. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за първо тримесечие. Чл.15 ЗДЗП
30.04. Подаване на данъчна декларация от застрахователите или данъчните представители за данъка върху застрахователните премии за първо тримесечие. Чл.14 ЗДЗП

 

Дата: Изтича срокът за: Правно основание:
МАЙ 2015 г.
10.05. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл.239, 240 ЗКПО
14.05. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл.11 ЗСВОТС
14.05. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.89, чл.125 ЗДДС
14.05. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.125 ЗДДС
14.05. Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице. Чл.87 ЗАДС
15.05. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец. Чл.15 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

15.05. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец. Чл.51 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

15.05. Месечни авансови вноски за май за корпоративния данък по ЗКПО. Чл.90 ЗКПО
25.05. Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ

 

Дата: Изтича срокът за: Правно основание:
ЮНИ  2015 г.
10.06. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл.239, 240 ЗКПО
14.06. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл.11 ЗСВОТС
14.06. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.89, чл.125 ЗДДС
14.06. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.125 ЗДДС
14.06. Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице. Чл.87 ЗАДС
15.06. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец. Чл.15 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

15.06. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец. Чл.51 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

15.06. Месечни авансови вноски за юни за корпоративния данък по ЗКПО. Чл.90 ЗКПО
25.06. Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ
30.06. Първа вноска на данъка върху недвижимите имоти  за текущата година. Чл.28 ЗМДТ
30.06. Първа вноска на данъка върху превозните средства за текущата година. Чл.60 ЗМДТ

 

Дата: Изтича срокът за: Правно основание:
ЮЛИ  2015 г.
10.07. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл.239, 240 ЗКПО
14.07. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл.11 ЗСВОТС
14.07. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.89, чл.125 ЗДДС
14.07. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.125 ЗДДС
14.07. Подаване върху магнитен или оптичен носител на регистъра за вътреобщностните доставки на нови превозни средства по чл.124,ал.7 ЗДДС за второ тримесечие. Чл.125,ал.9 ЗДДС
14.07. Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице. Чл.87 ЗАДС
15.07. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец. Чл.15 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

15.07. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец. Чл.51 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

15.07. Месечни авансови вноски за юли за корпоративния данък по ЗКПО. Чл.90 ЗКПО
15.07. Тримесечни авансови вноски за корпоративния данък по ЗКПО за второ тримесечие. Чл.90 ЗКПО
15.07. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел V на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходното тримесечие. Чл.246, 247 ЗКПО
20.07. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка) подава справка-декларация за прилагане на специален режим по образец, определен в ППЗДДС, за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък. Когато 20-о число на месеца е неприсъствен ден, чл. 22, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага. Чл.159б,ал.4 ЗДДС
25.07. Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ
31.07. Внасяне и деклариране на окончателни данъци по глава шеста  и  на авансови данъци по чл.43 и чл.44 ЗДДФЛ от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, а когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице – от лицето, придобило дохода, за второ тримесечие. Чл.56, чл.65, чл.67 ЗДДФЛ
31.07. Деклариране и внасяне на данъците при източника по чл.194 и 195 ЗКПО за второ тримесечие. Чл.201, чл.202 ЗКПО
31.07. Внасяне на патентния данък за трето тримесечие на текущата година. Чл.61п,ал.1 ЗМДТ
31.07. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за второ тримесечие. Чл.15 ЗДЗП
31.07. Подаване на данъчна декларация от застрахователите или данъчните представители за данъка върху застрахователните премии за второ тримесечие. Чл.14 ЗДЗП

 

Дата: Изтича срокът за: Правно основание:
АВГУСТ  2015 г.
10.08. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл.239, 240 ЗКПО
14.08. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл.11 ЗСВОТС
14.08. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.89, чл.125 ЗДДС
14.08. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.125 ЗДДС
14.08. Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице. Чл.87 ЗАДС
15.08. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец. Чл.15 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

15.08. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец. Чл.51 от Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

15.08. Месечни авансови вноски за август за корпоративния данък по ЗКПО. Чл.90 ЗКПО
25.08. Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ

 

Дата: Изтича срокът за: Правно
основание:
СЕПТЕМВРИ 2015 г.
10.09. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл.239, 240 ЗКПО
14.09. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл.11 ЗСВОТС
14.09. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.89, чл.125 ЗДДС
14.09. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.125 ЗДДС
14.09. Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице. Чл.87 ЗАДС
15.09. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец. Чл.15 от Наредба № Н-18

на МФ

от 13.12.2006 г.

15.09. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец. Чл.51 от Наредба № Н-18

на МФ

от 13.12.2006 г.

15.09. Месечни авансови вноски за септември за корпоративния данък по ЗКПО. Чл.90 ЗКПО
25.09. Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ

 

Дата: Изтича срокът за: Правно основание:
ОКТОМВРИ 2015 г.
10.10. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл.239, 240 ЗКПО
14.10. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл.11 ЗСВОТС
14.10. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.89, чл.125 ЗДДС
14.10. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.125 ЗДДС
14.10 Подаване върху магнитен или оптичен носител на регистъра за вътреобщностните доставки на нови превозни средства по чл.124,ал.7 ЗДДС за трето тримесечие. Чл.125,ал.9 ЗДДС
14.10. Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице. Чл.87 ЗАДС
15.10. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец. Чл.15 от Наредба № Н-18

на МФ

от 13.12.2006 г.

15.10. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец. Чл.51 от Наредба № Н-18

на МФ

от 13.12.2006 г.

15.10. Месечни авансови вноски за октомври за корпоративния данък по ЗКПО. Чл.90 ЗКПО
15.10. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел V на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходното тримесечие. Чл.246, 247 ЗКПО
20.10. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка) подава справка-декларация за прилагане на специален режим по образец, определен в ППЗДДС, за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък. Когато 20-о число на месеца е неприсъствен ден, чл. 22, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага. Чл.159б,ал.4 ЗДДС
25.10. Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ
31.10. Втора вноска на данъка върху недвижимите имоти  за текущата година. Чл.28 ЗМДТ
31.10. Втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година. Чл.60 ЗМДТ
31.10. Внасяне и деклариране на окончателни данъци по глава шеста  и  на авансови данъци по чл.43 и чл.44 ЗДДФЛ от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, а когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице – от лицето, придобило дохода, за трето тримесечие. Чл.56, чл.65, чл.67 ЗДДФЛ
31.10. Деклариране и внасяне на данъците при източника по чл.194 и 195 ЗКПО за трето тримесечие. Чл.201, чл.202 ЗКПО
31.10. Внасяне на патентния данък за четвърто тримесечие на текущата година. Чл.61п,ал.1 ЗМДТ
31.10. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за трето тримесечие. Чл.15 ЗДЗП
31.10. Подаване на данъчна декларация от застрахователите или данъчните представители за данъка върху застрахователните премии за трето тримесечие. Чл.14 ЗДЗП

 

Дата: Изтича срокът за: Правно основание:
НОЕМВРИ 2015 г.
10.11. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл.239, 240 ЗКПО
14.11. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл.11 ЗСВОТС
14.11. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.89, чл.125 ЗДДС
14.11. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.125 ЗДДС
14.11. Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице. Чл.87 ЗАДС
15.11. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец. Чл.15 от Наредба № Н-18

на МФ

от 13.12.2006 г.

15.11. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец. Чл.51 от Наредба № Н-18

на МФ

от 13.12.2006 г.

15.11. Месечни авансови вноски за ноември за корпоративния данък по ЗКПО. Чл.90 ЗКПО
25.11. Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ
30.11. Краен срок за подаване на декларация, когато таксата за битови отпадъци се определя според количеството на битовите отпадъци. Чл.65, ал.1 ЗМДТ

 

Дата: Изтича срокът за: Правно основание:
ДЕКЕМВРИ 2015 г.
10.12. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл.239, 240 ЗКПО
14.12. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл.11 ЗСВОТС
14.12. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.89, чл.125 ЗДДС
14.12. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл.125 ЗДДС
14.12. Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице. Чл.87 ЗАДС
15.12. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец. Чл.15 от Наредба № Н-18

на МФ

от 13.12.2006 г.

15.12. Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец. Чл.51 от Наредба № Н-18

на МФ

от 13.12.2006 г.

15.12. Месечни авансови вноски за декември за корпоративния данък по ЗКПО. Чл.90 ЗКПО
15.12. Тримесечни авансови вноски за корпоративния данък по ЗКПО за трето тримесечие. Чл.90 ЗКПО
25.12. Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ
31.12. Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ. Чл.29а, ал.4 ЗДДФЛ
31.12. Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45, ал.2, т.1,2 и 3 ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения, когато трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината, ако такава не е издадена в едномесечен срок от датата на последното плащане. Чл.45, ал.6   ЗДДФЛ
31.12. Подаване на декларация по чл.  259, ал. 1 ЗКПО за упражняване на правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби. Чл.259,ал.1 ЗКПО
31.12. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 ЗКПО от чуждестранни юридически лица, които са избрали да преизчислят данъка, удържан при източника. Чл.202а, ал.4 ЗКПО
31.12. Подаване на годишна декларация за деклариране на данъка върху допълнителните разходи на народните представители и внасяне на данъка. Чл.217д ЗКПО
31.12. Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през следващата година, ако такъв ред и основание са предвидени в наредбата по чл. 9 ЗМДТ на съответния общински съвет. Чл.71, ал.1, т.1 ЗМДТ

Забележка: Когато последният ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия присъствен ден.