При счетоводните услуги няма точно определени цени и всичко е динамично. Не е лесно да се предвиди крайната цена. За нейното изчисление влияят много фактори, като например документооборота, сферата на дейност на фирмата, регистрацията по ЗДДС, броя на персонала и т.н. При определянето на крайната цена, счетоводните фирми пресмятат и други фактори и за това се налага да подхождат различно към всеки един клиент. Това означава, че на пръв поглед еднакви фирми, работещи в една сфера на дейност и реализиращи приблизително еднакви приходи, могат да получат различна оферта за счетоводно обслужване. За счетоводните къщи, влияние оказват също:

Региона

Регионалната насоченост на счетоводния бизнес също е много важна. Дистанционните счетоводни услуги непрестанно набират скорост, но за сега все още региона оказва влияние. Повечето от счетоводните къщи работят в даден град и обслужват само клиенти от него или от региона.

За да получим по-ясна представа за цените на счетоводните услуги, можем да сравним тези, в най-големите градове на България. Най-високи са цените в София, защото все пак е столица и е най-големия град в страната ни, с най-голямо население. В Пловдив например, цените са по-ниски и там счетоводните къщи работят по-евтино.

За тези регионални различия има различни причини, като микроклимата, развитието на бизнеса, счетоводната конкуренция, стандарта на живот, контрола от държавата – ревизии, проверки и т.н.

Можем да смятаме конкуренцията в счетоводния бранш като основен фактор, влияещ върху крайната цена. Тя зависи от броя на счетоводителите, които са решили да работят самостоятелно. Техният брой се определя от наличието на счетоводно учебно заведение, което постоянно подготвя и изкарва нови кадри.

Ако пак се концентрираме върху големите български градове, ще забележим че във Варна и София има икономически университети, а в тях най-много студенти изучават специалността „счетоводство и контрол”. Всяка година има стотици нови счетоводители, които са млади и амбициозни, целящи да си намерят работа. В Пловдив и Бургас например, няма такива университети, за това и конкуренцията е много по-малка.

Факторите, които влияят на цената са много и трябва да се анализират поотделно, защото в противен случай няма как да се направят правилни и точни изводи.

Възнаграждението на счетоводителите и организацията на работата

Всяка една счетоводна къща има много важен и основен разход – това са заплатите и осигуровките на счетоводителите, които работят в нея. Възнаграждението трябва да отговаря на производителността на дадения счетоводител и квалификацията му. На практика това не е точно така. В повечето случаи то зависи от политиката на фирмата и не винаги е пряко свързано с гореизброените качества. Някои счетоводни къщи имат практиката да работят само с висококвалифициран и доказал се персонал, като естествено заплащат много високи заплати. На един счетоводител може да се възложат много фирми, които той да обслужва целогодишно и да прави годишното им приключване. Други счетоводни къщи работят с по-млади и по-неопитни счетоводители, на които дават по-ниско възнаграждение. В тези случаи обикновено има поне един добър специалист, който ги следи и контролира. При тези кантори се работи на следния принцип: даден счетоводител извършва определена част от счетоводното обслужване – например банкови операции и т.н.

Производителността на счетоводната къща зависи от много фактори, но като цяло, готовия счетоводен продукт е основен фактор, който влияе на крайната цена.